• georganiseerd door

Sessies dag 2

Sessieronde 1

Sessie 1.1 - “Als het gesprek opeens agressief wordt…”
Verbale gedragsbeheersingstechnieken voor boa’s

Je krijgt als BOA bijna dagelijks te maken met burgers die emotioneel en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het kan heel lastig zijn om daarmee om te gaan. Een goede beheersing van verbale technieken kan bijdragen om zulk gedrag te beteugelen en de situatie te kalmeren.

Dit vermogen om te kunnen de-escaleren is een noodzakelijke basisvaardigheid voor iedere opsporingsambtenaar. Helaas is dit onderwerp nogal onderbelicht in de BOA-basisopleiding en de modules voor Permanente Her- en Bijscholing. Slechts de PHB in domein II kent een keuzeonderdeel over dit onderwerp in module 4. Maar beheersingstechnieken voor gesprekken die uit de hand dreigen te lopen zijn essentieel voor iedere boa. Niet reageren vanuit je emotie maar vanuit een beheerste communicatietechniek kan het verschil maken tussen ongecontroleerde escalatie en overzienbare rust.

Bert van Herp laat je kennis maken met verbale gedragsbeheersingstechnieken voor BOA's. Samen met een ervaren trainingsacteur laat hij zien hoe jij het gedrag van de ander kunt beïnvloeden om escalatie te voorkomen.

Tijdens deze sessie ervaar je hoe je
 • Frustratie of andere negatieve emoties laat afnemen door er aandacht aan te geven
 • Grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie of kleineren begrenst
 • Leidend blijft in het gesprek
 • Omgaat met je eigen spanning
Bert van Herp | docent SPV samen met een acteur


Sessie 1.2 - Drones
Als BOA kom je tegenwoordig ook veel vliegende zaken in je terrein tegen. En dan hebben we het niet over vliegende herten, maar over drones waarmee opnames van de prachtige natuur worden gemaakt. Weet jij wat wel/niet mag? En welke afspraken er landelijk gemaakt zijn? Hoe zit het met de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor drones?

Deze sessie geeft je tips hoe te handelen wanneer je een drone(bestuurder) tegenkomt.

Steef Boonstra  | Dienst Infrastructuur, Afdeling Luchtvaart, Team Luchtvaarttoezicht, Politie


Sessie 1.3 - Samenwerking met de HTV opleidingen
Samenwerken met VTH-opleidingen in de praktijk

Er zijn vele opleidingen die BOA’s opleiden. Maar waar vind je de passende BOA die past bij de werkzaamheden in jouw gebied? Leer je een BOA groene truckjes? Of zoek je iemand die de groene kneepjes van het vak door en door kent en maak je er een toezichthouder van?

Opleidingen spelen hier meer en meer op in en zoeken gerichte stageplaatsen waar jonge opgeleide BOA’s kennis kunnen maken met de groene kant van het vak.. VTH opleiding Friese Poort deed ervaring op in Nationaal Park Schiermonnikoog en in de beheereenheid Friesland.

Jan Willem Zwart neemt je mee in een boeiend verhaal over een veranderende maatschappij en een veranderende rol van groene BOA’s en hoe hierin samengewerkt kan worden met het onderwijs en vrijwilligers.

Tijdens deze sessie maak je kennis met
 • De mogelijkheden van hedendaags MBO-onderwijs
 • Inzet van stagiaires
 • Werken met vrijwilligers en vrijwillig BOA’s
Jan Willem Zwart | Coördinator Beheer Schiermonnikoog tevens coördinator toezicht & handhaving beheereenheid Friesland, Natuurmonumenten


Sessie 1.4 - De Landelijke Handhavingstrategie (LHS) bekrachtigd en geïmplementeerd; En nu begint de echte cultuurverandering!

Siebren Buist
| Officier van Justitie milieuzaken bij het FP / OM Noord Nederland

Sessie 1.5 - Gastheerschap in drukker wordende natuurgebieden
Alles was dicht en toen was de Nederlandse natuur opeens bestemming nr 1. Hartstikke fijn die hernieuwde aandacht voor natuur, maar drukte leidde soms ook tot schade aan de natuur, overlast, onveilige situaties en verminderde beleving. Hoe ga je als BOA om met recreatiedruk in een land waar de behoefte aan natuur en recreatie sneller stijgt dan het oppervlakte aan natuur? Welke tools en principes zijn er om samen met beleidscollega's recreatie te kunnen sturen? Hoe balanceer je toezicht met gastheerschap en waar begint gastheerschap? Bij de ingang van een natuurgebied?

Bart van Engeldorp Gastelaars | adviseur, Blackbird Conservation Consulting
Bart heeft jarenlange ervaring met het beheer van druk bezochte natuurgebieden in de Randstad en is gespecialiseerd in recreatie en natuurbescherming.

Sessie 1.6 - Communicatie, van Levensbelang?
Er zijn vele manier van communiceren en vele netwerken waarover je kunt communiceren. Hoe werkt het en wat is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van die netwerken, en dus van de oplossingen.

Wij willen jullie meenemen in deze ingewikkelde wereld en enkele handvaten geven die kunnen helpen bij het maken van keuzes. Een wereld waarin je als BOA gewoon altijd wilt praten met je collega’s en een wereld waarin je met garanties weet dat de noodoproep aankomt bij je collega’s en bij de meldkamer.

Entropia zal op basis van enkele implementaties en overwegingen toelichten wat belangrijk is bij het maken van beslissingen en wat het effect is van de genomen beslissing.

François van Laarhoven Ι Technisch directeur Entropia
Harrie Schoonewille Ι Managing director Entropia


Sessie 1.7 - De veranderende rol van de groene BOA (sessie voor leidinggevenden)
Een paneldiscussie waarin we ingaan om de veranderende rol van de groene boa. Hoe om te gaan met de verwachtingen die leven rondom de rol van groene boa en wat betekent dit?

Gert-Jan Schippers Ι Directeur, Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving
Margot Holland Ι Beheerder Kennemerduinen PWN / Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Sessie 1.8 - Vis- en wildstroperij
Wat is allemaal stroperij? Er zijn diverse soorten van stroperij, variërend van wild tot visstroperij, maar ook zaken als eenvoudige stroperij met een uitstapje naar dierenkwelling.

We maken een korte reis in de wereld van stroperij: van wetsartikel en bevoegdheden tot praktijkvoorbeelden en hoe hier tegen op te treden.

Alexander D.A. van der Velden | Mentor Team Boswachters Gemeente Den HaagSessieronde 2

Sessie 2.1 - Kwaliteit van het proces-verbaal
Wat moet in een proces-verbaal staan om een optimaal resultaat te kunnen behalen en hoe is een (eenvoudige) tenlastelegging is opgebouwd. Verder krijgt u de (mogelijke) routing van pv’s te zien, er is een aantal tips & trics. Bovendien vertellen 3 administratief medewerkers waar zij (in hun lichte zaken) tegenaan lopen.

Marianne Nanninga | Functioneel Parket, Openbaar Ministerie


Sessie 2.2 - Juridische aspecten van asbest 
Tijdens de workshop worden met het oog op toezicht en handhaving de juridische aspecten van asbest behandeld, waaronder de relevante wet- en regelegving, de asbestketen en certificering.

Mark West | Senior advocaat bestuursrecht, Van der Feltz advocaten en gediplomeerd Asbestdeskundige (SC-570)


Sessie 2.3 - Indirecte lozingen: gezamenlijk de schouders eronder!

Indirecte lozingen zijn lozingen op het riool vanuit bedrijven, huishoudens
en overige activiteiten. Vaak gaat het goed, maar regelmatig ook helaas niet.

Het gemeentelijk riool raakt verstopt of kan het niet meer goed aan.
De rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen functioneren niet of niet goed meer vanwege illegale lozingen met milieuverontreinigingen tot gevolg. Van belang is dat gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten vanuit een ketenbenadering goed samenwerken. Elk vanuit hun eigen rol. De gemeente als bevoegd gezag en opdrachtgever voor omgevingsdiensten, het waterschap als adviseur van de gemeente en de omgevingsdienst als opdrachtnemer van de
gemeente.

Hoe in de praktijk en waan van alledag dit als overheden goed en praktisch vorm te geven staat in deze sessie centraal.

Andy Krijgsman | Senior beleidsadviseur Water, Unie van Waterschappen


Sessie 2.4 - Vis- en wildstroperij
Wat is allemaal stroperij? Er zijn diverse soorten van stroperij, variërend van wild tot visstroperij, maar ook zaken als eenvoudige stroperij met een uitstapje naar dierenkwelling.

We maken een korte reis in de wereld van stroperij:  van wetsartikel en bevoegdheden tot praktijkvoorbeelden en hoe hier tegen op te treden. 

Alexander D.A. van der Velden | Mentor Team Boswachters Gemeente Den Haag


Sessie 2.5 - Natuurbranden; wat kan een BOA doen en wat vooral niet?
De (groen/blauwe) BOA; belangrijke natuurbrandadviseur voor brandweer, politie en forensisch opsporingsonderzoek

Tijdens deze sessie hoort en ervaart u waarom en op welke wijze de (groen/blauwe) BOA een belangrijke bijdrage kan leveren voor, tijdens en na een natuurbrand. Op interactieve wijze komen de volgende onderwerpen aan bod en krijgt u antwoord op:
 • Wat is de rol en zijn de handelingsperspectieven van de BOA tijdens een natuurbrand?
 • Hoe herkent u de vermoedelijke ontstaansplek en hoe dient deze afgeschermd te worden?
 • Hoe dient eventuele bewijslast veilig gesteld te worden?
 • Waarom dient de natuureigenaar een proces verbaal op te laten maken?
 • Waar wordt deze geregistreerd en wat wordt er vervolgens mee gedaan?
 
Door gebruik te maken van een maquette tijdens de sessie worden de processen bij een natuurbrandonderzoek ook visueel duidelijk gemaakt.

Kortom, een boeiende interactieve workshop waar de belangrijke rol van de BOA belicht wordt voor, tijdens en na een natuurbrand!

Constantijn Kok | Senior Adviseur Natuurlijke Omgeving, Postcommandant natuurbrandverkenners Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Rinus Huisman | Natuurbrandonderzoeker, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Sessie 2.6 - Leren(d) kijken naar de natuur
Een presentatie waarin je handvatten aangereikt krijgt om niet alleen voor het eigen werkveld bezig te zijn, maar ook de oren en ogen voor andere toezichthouders/handhavers te kunnen zijn. Dit zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gedaan worden. Ook de ervaren toezichthouder zal na deze workshop een andere kijk hebben op zaken waar men normaal gesproken wellicht zo maar aan voorbij zou lopen.

Leren(d) kijken in de natuur laat je zien dat op het oog "onschuldige" waarnemingen kunnen uitgroeien tot grote handhavingszaken.

Martin Bank, Maarten van Zadelhoff, Erwin van der Werf en Wim Vosgezang Ι Praktijkschool Politie dieren en milieu
Sessieronde 3

Sessie 3.1 - Kwaliteit van het proces-verbaal
Wat moet in een proces-verbaal staan om een optimaal resultaat te kunnen behalen en hoe is een (eenvoudige) tenlastelegging is opgebouwd. Verder krijgt u de (mogelijke) routing van pv’s te zien, er is een aantal tips & trics. Bovendien vertellen 3 administratief medewerkers waar zij (in hun lichte zaken) tegenaan lopen.

Marianne Nanninga | Functioneel Parket, Openbaar Ministerie


Sessie 3.2 - DOE FF NORMAAL
Alles heeft te maken met communiceren, bejegenen en handelen zo ook de uitvoering van ons werk als BOA. In deze sessie kijken we hands on naar wat communicatie, bejegening en handelen met ons doet maar vooral ook met de ander. We kijken naar (non) verbale communicatie en de effecten die het heeft en de rol van spanning tijdens ons handelen en onze communicatie.

Ed Nouwen | Directeur, Kenniscentrum voor Agressie (KCVA)


Sessie 3.3 - Gemeentelijke handhaving en dierenwelzijn
Bevoegdheden wetgeving dierenwelzijn

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft een handhavende en toezichthoudende taak met betrekking tot dierenwelzijn van gezelschapsdieren. De Wet dieren is daarbij de belangrijkste leidraad.

Wat zijn dan de bevoegdheden in de handhaving en toezicht en hoe vind je de juiste ketenpartner voor de verschillende diergroepen?

Jan Smit en/of Ed Webers | Inspecteurs (toezichthouder en opsporingsambtenaar), Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)


Sessie 3.4 - Handhaving Visserijwet in de praktijk
 • Wie heeft het visrecht en hoe kom ik daar achter?
 • De toestemming om te vissen
 • Meest voorkomende overtredingen en valkuilen hierbij
 • Bevoegdheden
 • Samenwerking en ondersteuning
Sportvisserij Nederland


Sessie 3.5 - Portofoon communicatie met je collega's van andere gemeentes
Groene BOA’s op 1 communicatie systeem

Een volwassen organisatie is eigen baas over het missie kritische communicatiesysteem. Patrick van Hoof vertelt hoe het onbeperkt aantal gespreksgroepen zorgt voor optimale, dynamische inzet.

Patrick van Hoof | Afdelingshoofd Vergunning & Handhaving Openbare Ruimte, Gemeente Arnhem
Nico Hortensius | Business development manager, PrioCom
Jan-Pieter Post | Senior account manager, Flash Private Mobile Networks


Sessie 3.6 - Leren(d) kijken naar de natuur
Een presentatie waarin je handvatten aangereikt krijgt om niet alleen voor het eigen werkveld bezig te zijn, maar ook de oren en ogen voor andere toezichthouders/handhavers te kunnen zijn. Dit zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gedaan worden. Ook de ervaren toezichthouder zal na deze workshop een andere kijk hebben op zaken waar men normaal gesproken wellicht zo maar aan voorbij zou lopen.

Leren(d) kijken in de natuur laat je zien dat op het oog "onschuldige" waarnemingen kunnen uitgroeien tot grote handhavingszaken.

Martin Bank, Maarten van Zadelhoff, Erwin van der Werf en Wim Vosgezang Ι Praktijkschool Politie dieren en milieu


Sessie 3.7 - Drones
Als BOA kom je tegenwoordig ook veel vliegende zaken in je terrein tegen. En dan hebben we het niet over vliegende herten, maar over drones waarmee opnames van de prachtige natuur worden gemaakt. Weet jij wat wel/niet mag? En welke afspraken er landelijk gemaakt zijn? Hoe zit het met de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor drones?

Deze sessie geeft je tips hoe te handelen wanneer je een drone(bestuurder) tegenkomt.

Steef Boonstra | Dienst Infrastructuur, Afdeling Luchtvaart, Team Luchtvaarttoezicht, Politie


Sessie 3.8 - Natuurbranden; wat kan een BOA doen en wat vooral niet?
De (groen/blauwe) BOA; belangrijke natuurbrandadviseur voor brandweer, politie en forensisch opsporingsonderzoek

Tijdens deze sessie hoort en ervaart u waarom en op welke wijze de (groen/blauwe) BOA een belangrijke bijdrage kan leveren voor, tijdens en na een natuurbrand. Op interactieve wijze komen de volgende onderwerpen aan bod en krijgt u antwoord op:
 • Wat is de rol en zijn de handelingsperspectieven van de BOA tijdens een natuurbrand?
 • Hoe herkent u de vermoedelijke ontstaansplek en hoe dient deze afgeschermd te worden?
 • Hoe dient eventuele bewijslast veilig gesteld te worden?
 • Waarom dient de natuureigenaar een proces verbaal op te laten maken?
 • Waar wordt deze geregistreerd en wat wordt er vervolgens mee gedaan?
Door gebruik te maken van een maquette tijdens de sessie worden de processen bij een natuurbrandonderzoek ook visueel duidelijk gemaakt.

Kortom, een boeiende interactieve workshop waar de belangrijke rol van de BOA belicht wordt voor, tijdens en na een natuurbrand!

Constantijn Kok | Senior Adviseur Natuurlijke Omgeving, Postcommandant natuurbrandverkenners Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Rinus Huisman | Natuurbrandonderzoeker, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland