Het BOA Event 2019

2, 3 & 4 oktober 2019

Workshops dag 2 - Domein II (grijs)

 
Hieronder treft u meer informatie over de workshops. De komende periode zullen we meer workshops toevoegen.

Workshopronde 1

 

1.1 - Domein Milieu, Welzijn en Infrastructuur: PHB module 4: Welk examen kies ik? 
BOA’s in domein II Milieu kunnen voor de vierde PHB module een keuze maken uit een viertal examenonderdelen: 
 • Bewust handhaven (LHS) 
 • De-escalerend Optreden 
 • PV van bevindingen 
 • Verhoor gesprek voeren 
Tijdens deze workshop geeft ExTH informatie over de opzet en de exameneisen en beantwoordt vragen van (toekomstige) kandidaten.
Rob Broeckman | ExTH 
 
 
1.2 - Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht en handhaving?
De wetgevingstrein van de Omgevingswet dendert door en wordt op 1 januari 2021 op het eindstation verwacht. Zijn alle conducteurs aan boord of zijn er die vergeten zijn in te stappen op een van de tussenstations? Er is al heel veel over de wet gesproken en geschreven. De wet beoogt geen grote inhoudelijke veranderingen; wel een andere manier van werken: 20% inhoud; 80% anders werken. Hoe dan? Wat betekent dat voor toezicht en handhaving? Zijn die nog wel nodig? Aan de hand van een aantal stellingen zullen we met elkaar ontdekken waar de kansen voor toezicht en handhaving liggen binnen de toekomstige Omgevingswet. 
Deze workshop is niet alleen bedoeld voor toezichthouders, handhavers en boa’s, maar ook voor vergunningverleners, beleidsmedewerkers, teamleiders, planvormers. Bij de Omgevingswet is het juist belangrijk om samen tot de gewenste werkafspraken en verdeling van taken te komen. Zorg dat u erbij bent! Als u nu niet instapt, bent u te laat.
 
Annemiek Tubbing | Jurist omgevingsrecht en handhaving bij Tubbing Milieu-advies en kennismanager bij Odin Kennismanagement 
 
 
1.3 - Het delen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke informatie in de keten
Hoe borgen we het werkvloerproces van de toezichthouder en boa zodanig dat bestuurlijke (AVG)  en strafrechtelijke (Wpg) gegevens correct worden opgeborgen en ontsloten?
Denk daarbij o.a. aan:
 • Waar moet ik als toezichthouder/boa rekening mee houden?
 • Hoe geef ik juiste invulling aan de twee petten problematiek?
 • Hoe zorg ik er voor dat de werkgever als verzamel verantwoordelijke binnen de kaders van de wet blijf?
 • Wat zijn de gevolgen voor het delen van data als dit niet zorgvuldig gedaan wordt?
 
Aart van der Sluijs | Juridisch & Helpdesk medewerker, NatuurNetwerk b.v.
Gijs van Aardenne | Natuurlijk! Marketing en Communicatie 
 
 
1.4 - Wet Natuurbescherming
Deze vernieuwde wetgeving die de Flora- en Faunawet, Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 heeft vervangen, wordt u op een boeiende wijze verteld wat er is veranderd waar op te letten en waar u ook rekening mee moet houden in uw proces-verbaal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd wat te doen wanneer u een mogelijke overtreding aantreft.
 
Wim Vosgezang | Praktijkschool Politie Dieren- en Milieubescherming
 
 
1.5 - Afwijkend crimineel gedrag herkennen hoe doe je dat? 
‘Oh, dat doe ik al automatisch en ik heb daar talent voor’. Dat is vaak de reactie die wij horen aan het begin van de training, maar na de training zeggen ze: Jullie hebben mij nieuwe inzichten aangeleerd om vanuit de waarschuwingsindicatoren (criminaliteit, terrorisme, ondermijning etc.) de juiste interventies uit te kunnen voeren. De methodiek van proactief handhaven is gebaseerd op kennis en vaardigheden, een echte aanvulling waar wij in onze dagelijkse praktijk zeker iets aan hebben.
 
‘Proactief Handhaven & Predictive Profiling’ is geschikt voor iedere boa, handhaver en toezichthouder die contact heeft met mensen. De workshop geeft inzicht in Predictive Profiling en Proactief Handhaven. Vragen die worden beantwoord zijn: Hoe kun je proactieve handhaving in de dagelijkse praktijk gebruiken? Waar moet je op letten om crimineel gedrag/ondermijning te herkennen? Hoe kun je de informatiepositie van boa’s en de politie vergroten? 
 
De workshop Proactief Handhaven en Predictive Profiling is voor alle boa's uit de verschillende domeinen en biedt een interessante verbreding en verdieping op de dagelijkse werkzaamheden. 
 
Ben je geïnteresseerd in een lekker praktische training proactief handhaven? De BOA Academie (via vakbond BOA ACP) en haar official partner SoSecure biedt deze training aan met korting. Wil je eerst meer weten over de methode? Kom dan naar deze workshop op 2-3-4 oktober en schrijf je in.
 
Tijdens de workshop die vakbond BOA ACP in samenwerking met SOSECURE aanbiedt, geeft Leen van der Plas een kijkje in deze bijzondere methodiek en gaat graag met deelnemers in discussie over profiling. 
 
Leen van der Plas | SOSECURE in samenwerking met BOA ACP
 

Workshopronde 2

 
2.1 - Risicorelevante bedrijven in Brabant in beeld
Van regelgericht naar risico- en belangengericht toezicht
Het project ‘Risicorelevante bedrijven’ richt zich op bedrijven waarbij de waarschijnlijkheid van optreden en de impact van een grootschalig incident relatief groot is. De focus is gelegd op bedrijven net onder de BRZO grens, in Brabant de risicorelevante bedrijven genoemd. Het project heeft tot doel:
 
 • De milieu- en brandveiligheidsrisico’s in beeld krijgen van de meest risicovolle bedrijven in Brabant;
 • De samenwerking tussen de Brabantse veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten versterken en een structurele basis geven.
Het beoogde resultaat is een verhoogd risicobewustzijn bij bedrijven, een betere naleving en een verhoogd niveau van veiligheid gestoeld op eigen verantwoordelijkheid. Kort gezegd; er is meer dan toezicht alleen, alleen als overheid gaan we het niet meer redden, we moeten veel meer outcome gericht en meer samen acteren.  
Hoe hier in Brabant invulling aan wordt gegeven, hoort u tijdens deze workshop.
 
Paul Meerman | Beleidsmedewerker – Projectleider,  Team Leefomgeving en Kwaliteit, Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) 
 
2.2 Grond’, asbest en garagebedrijven
Een workshop waarin de samenwerking en successen in projecten ‘grond’, ‘asbest’ en garagebedrijven uiteen worden gezet. 
David Jansen & Martijn Terhorst | Milieuagenten in Amsterdam 
 
 
2.3 - Ondermijning
Gemeenten ondervinden steeds meer last van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, illegale prostitutie, witwassen en milieucriminaliteit. Deze criminele activiteiten staan bekend als 'ondermijning'.
 • Wat is de rol van de politie, de gemeente, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst en hoe werk je samen met de politie en andere ketenpartners?
 • Wat kan ondermijning allemaal inhouden? 
 • Hoe kun je ondermijnende activiteiten herkennen?
 • Welke risicogebieden kun je onderscheiden?
 • Welke actie kun je als BOA nemen wanneer je ondermijning signaleert?
Frans Pauli | Docent, SPV 
 
2.4 -  Handhaving in het buitengebied
Een buitengewoon opsporings ambtenaar is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheden.
Een Boa domein 2 milieu, welzijn en infrastructuur heeft een heel breed taken pakket aan strafbare feiten die hij/zij mag opsporen.
Van 1 algemene rijksbelasting tot 25 Zondagswet en 26 andere strafbare feiten in een concreet opsporingsonderzoek voor een concreet project door een officier van justitie wordt belast.

Rolf Overdiep | Voorzitter, Koninklijke Vereniging voor Natuurtoezicht


Workshopronde 3

 
3.1 - Gis- en informatie gestuurd werken (geografisch informatiesysteem) ook in het kader van  bestuurs- en strafrecht
Anticiperend op de Omgevingswet heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een aantal applicaties ontwikkeld om toezicht, handhaving en vergunningverlening effectiever uit te kunnen voeren. In o.a. de bodem-app en de asbest-app worden diverse informatiebronnen ontsloten en aan elkaar gekoppeld. 
 
Hoor tijdens deze workshop hoe door verschillende informatiebronnen inzichtelijk te maken overtreders vroegtijdig opgespoord kunnen worden. En hoe hier in samen te werken.
 
Jeroen Telder | Voorzitter Landelijke Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
Bart van Impelen | Informatieadviseur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 
 
3.2 - XTC dumping & Wilde fauna vervolging/stroperij
Een praktische workshop in de buitenlucht
In deze workshop wordt u meegenomen in de wereld xtc dumping en wilde fauna vervolging. Wat kunt u doen, wat moet u vooral niet doen, welke gevaren kan u tegenkomen en waar kunt als BOA een belangrijke rol in betekenen? 
 
Wim Vosgezang, Klaas Redder en Peter van Tulden | Praktijkschool Politie Dieren- en Milieubescherming
Anita Biezeman | Forensisch milieuonderzoeker, Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 
 
 
3.3 - Asbesthandhaving
Workshop waarin uiteen wordt gezet hoe op inventieve wijze handhaving plaatsvindt op asbestverwijdering.

Harry Kremer | Projectmanager ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten, Omgevingsdienst Rivierenland 

 
 
3.4 - Toezichthouder – BOA; wanneer zet je welke pet op?
 • Bevindingen van toezichthouders moeten goed bruikbaar zijn voor te volgen sanctietrajecten;
 • Toezichthoudende taak in combinatie/ overlapping met BOA;
 • Eenduidige en uniforme toepassing sanctiemiddelen.
Aan de hand van pratijkvoorbeelden gaat u met elkaar in gesprek over hoe de overgang naar opsporingswerk goed te organiseren.
 
Martin Bank | Waterschapsinspecteur, Waterschap Vallei en Veluwe