Het BOA Event 2019

2, 3 & 4 oktober 2019

Workshops dag 2 - Domein II (grijs)

Hieronder treft u meer informatie over de workshops. De komende periode zullen we meer workshops toevoegen.

Workshopronde 1

 

1.1 - Toezichthouder – BOA; wanneer zet u welke pet op?
 • Bevindingen van toezichthouders moeten goed bruikbaar zijn voor te volgen sanctietrajecten;
 • Toezichthoudende taak in combinatie/ overlapping met BOA;
 • Eenduidige en uniforme toepassing sanctiemiddelen.
Aan de hand van pratijkvoorbeelden gaat u met elkaar in gesprek over hoe de overgang naar opsporingswerk goed te organiseren.
 
Martin Bank | Waterschapsinspecteur, Waterschap Vallei en Veluwe 
 
 
1.2 - Domein Milieu, Welzijn en Infrastructuur: PHB module 4: Welk examen kies ik? 
BOA’s in domein II Milieu kunnen voor de vierde PHB module een keuze maken uit een viertal examenonderdelen: 
 • Bewust handhaven (LHS) 
 • De-escalerend Optreden 
 • PV van bevindingen 
 • Verhoor gesprek voeren 
Tijdens deze workshop geeft ExTH informatie over de opzet en de exameneisen en beantwoordt vragen van (toekomstige) kandidaten.
Rob Broeckman | ExTH 
 
 
1.3 - Wat verwacht de Omgevingswet van toezicht en handhaving?
De wetgevingstrein van de Omgevingswet dendert door en wordt op 1 januari 2021 op het eindstation verwacht. Zijn alle conducteurs aan boord of zijn er die vergeten zijn in te stappen op een van de tussenstations? Er is al heel veel over de wet gesproken en geschreven. De wet beoogt geen grote inhoudelijke veranderingen; wel een andere manier van werken: 20% inhoud; 80% anders werken. Hoe dan? Wat betekent dat voor toezicht en handhaving? Zijn die nog wel nodig? Aan de hand van een aantal stellingen zullen we met elkaar ontdekken waar de kansen voor toezicht en handhaving liggen binnen de toekomstige Omgevingswet. 
Deze workshop is niet alleen bedoeld voor toezichthouders, handhavers en boa’s, maar ook voor vergunningverleners, beleidsmedewerkers, teamleiders, planvormers. Bij de Omgevingswet is het juist belangrijk om samen tot de gewenste werkafspraken en verdeling van taken te komen. Zorg dat u erbij bent! Als u nu niet instapt, bent u te laat.
 
Annemiek Tubbing | Jurist omgevingsrecht en handhaving bij Tubbing Milieu-advies en kennismanager bij Odin Kennismanagement 
 
 
1.4 - Het delen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke informatie in de keten
Hoe borgen we het werkvloerproces van de toezichthouder en boa zodanig dat bestuurlijke (AVG)  en strafrechtelijke (Wpg) gegevens correct worden opgeborgen en ontsloten?
Denk daarbij o.a. aan:
 • Waar moet ik als toezichthouder/boa rekening mee houden?
 • Hoe geef ik juiste invulling aan de twee petten problematiek?
 • Hoe zorg ik er voor dat de werkgever als verzamel verantwoordelijke binnen de kaders van de wet blijf?
 • Wat zijn de gevolgen voor het delen van data als dit niet zorgvuldig gedaan wordt?
 
Hans Liekens | Directeur, NatuurNetwerk b.v. 
Gijs van Aardenne | Natuurlijk! Marketing en Communicatie 
 
 
1.5 - Wet Natuurbeheer
Deze vernieuwde wetgeving die de Flora- en Faunawet, Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 heeft vervangen, wordt u op een boeiende wijze verteld wat er is veranderd waar op te letten en waar u ook rekening mee moet houden in uw proces-verbaal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd wat te doen wanneer u een mogelijke overtreding aantreft.
 
Praktijkschool Politie Dieren- en Milieubescherming
 

Workshopronde 2

 
2.1 - C2000 en de landelijke richtlijnen voor BOA’s
Waar lopen we tegenaan en wat is wel/niet wenselijk in goede samenwerking?
 
Deze workshop wordt mede verzorgd door een aantal centralisten zodat u een goed beeld krijgt van de praktijk. 
 
Straatcontact.nl & Jeugdboa.nl B.V. 
 
 
2.2 - Risicorelevante bedrijven in Brabant in beeld
Van regelgericht naar risico- en belangengericht toezicht
Het project ‘Risicorelevante bedrijven’ richt zich op bedrijven waarbij de waarschijnlijkheid van optreden en de impact van een grootschalig incident relatief groot is. De focus is gelegd op bedrijven net onder de BRZO grens, in Brabant de risicorelevante bedrijven genoemd. Het project heeft tot doel:
 
 • De milieu- en brandveiligheidsrisico’s in beeld krijgen van de meest risicovolle bedrijven in Brabant;
 • De samenwerking tussen de Brabantse veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten versterken en een structurele basis geven.
Het beoogde resultaat is een verhoogd risicobewustzijn bij bedrijven, een betere naleving en een verhoogd niveau van veiligheid gestoeld op eigen verantwoordelijkheid. Kort gezegd; er is meer dan toezicht alleen, alleen als overheid gaan we het niet meer redden, we moeten veel meer outcome gericht en meer samen acteren.  
Hoe hier in Brabant invulling aan wordt gegeven, hoort u tijdens deze workshop.
 
Paul Meerman | Beleidsmedewerker – Projectleider,  Team Leefomgeving en Kwaliteit, Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) 
 
2.3 Grond’, ‘asbest’ en garagebedrijven
Een workshop waarin de samenwerking en successen in projecten ‘grond’, ‘asbest’ en garagebedrijven uiteen worden gezet. 
Milieuagenten in Amsterdam 
 
 
2.4 - Ondermijning
De inhoud wordt binnenkort bekend gemaakt.
SPV 
 
2.5 -  Handhaving in het buitengebied
De inhoud wordt binnenkort bekend gemaakt.
Koninklijke Vereniging voor Natuurtoezicht
 

Workshopronde 3

 
3.1 - Gis- en informatie gestuurd werken (geografisch informatiesysteem) ook in het kader van  bestuurs- en strafrecht
Anticiperend op de Omgevingswet heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een aantal applicaties ontwikkeld om toezicht, handhaving en vergunningverlening effectiever uit te kunnen voeren. In o.a. de bodem-app en de asbest-app worden diverse informatiebronnen ontsloten en aan elkaar gekoppeld. 
 
Hoor tijdens deze workshop hoe door verschillende informatiebronnen inzichtelijk te maken overtreders vroegtijdig opgespoord kunnen worden. En hoe hier in samen te werken.
 
Jeroen Telder | Voorzitter Landelijke Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
Bart van Impelen | Informatieadviseur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 
 
3.2 - XTC dumping van afval in het buitengebied
In deze workshop wordt u meegenomen in de wereld van de dumping van afval die voorkomt uit deze xtc dumping. Wat kunt u doen, wat moet u vooral niet doen, welke gevaren kan u tegenkomen en waar kunt als BOA een belangrijke rol in betekenen. We hopen u dat u hierna de dumpingplek beter kunt benaderen.
 
Praktijkschool Politie Dieren- en Milieubescherming

3.3 - Asbesthandhaving


Workshop waarin uiteen wordt gezet hoe op inventieve wijze handhaving plaatsvindt op asbestverwijdering.

Harry Kremers | Omgevingsdienst Rivierenland