Het BOA Event 2019

2, 3 & 4 oktober 2019

Workshops dag 1 - Domein I

Hieronder treft u meer informatie over de workshops. De komende periode zullen we meer workshops toevoegen.

Workshopronde 1

 

1.1 - Het delen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke informatie in de keten
Hoe borgen we het werkvloerproces van de toezichthouder en boa zodanig dat bestuurlijke (AVG)  en strafrechtelijke (Wpg) gegevens correct worden opgeborgen en ontsloten?
Denk daarbij o.a. aan:
 • Waar moet ik als toezichthouder/boa rekening mee houden?
 • Hoe geef ik juiste invulling aan de twee petten problematiek?
 • Hoe zorg ik er voor dat de werkgever als verzamel verantwoordelijke binnen de kaders van de wet blijf?
 • Wat zijn de gevolgen voor het delen van data als dit niet zorgvuldig gedaan wordt?
 
Hans Liekens | Directeur, NatuurNetwerk b.v. 
Gijs van Aardenne | Natuurlijk! Marketing en Communicatie 
 
 
1.2 - C2000 en de landelijke richtlijnen voor BOA’s
Waar lopen we tegenaan en wat is wel/niet wenselijk in goede samenwerking? Deze workshop wordt mede verzorgd door een aantal centralisten zodat u een goed beeld krijgt van de praktijk. 
 
Straatcontact.nl & Jeugdboa.nl B.V. 
 
 
1.3 - Ondermijning
De inhoud wordt binnenkort bekend gemaakt.
SPV 
 
 
1.4 - Digitaal Opkopersregister (DOR); instrument om anders te leren kijken als BOA
Opkopers hebben een registratieplicht die staat omschreven in artikel 437 WvSr. Op basis van art. 437Sr zijn opkopers wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister bij te houden. BOA’s kunnen in samenwerking met de politie hierop toezien. Zowel straf- als bestuursrecht komt om de hoek kijken. In de workshop wordt uitleg gegeven over het DOR en de rol van de BOA daarin: BOA ‘s leren met andere ogen te kijken.
 
Joeri Vig | Adviseur, CCV 
Frank van Schaik | BOA, Gemeente Amsterdam 
 
1.5 - MBO4-opleiding voor Handhavers
De ontwikkelingen binnen de domeinen Toezicht en Handhaving binnen veel Nederlandse gemeenten volgen elkaar in rap tempo op. De complexiteit van veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken neemt toe, de roep om professionele(re) handhavers in de wijk wordt steeds luider. Er is een duidelijke behoefte aan handhavers  met andere en nieuwe competenties, die kunnen netwerken, oog hebben voor de diverse onderliggende oorzaken van problemen, kunnen samen samenwerken en coachen.

Dit vraagt om een nieuwe opleiding om ook handhavers op MBO4-niveau binnen de gemeentelijke handhaving werkzaam te hebben.

Zo blijkt dat gemeenten het interessant vinden om hun wijkboa, senioren in de uitvoering of coördinatoren naar dit niveau te brengen. De gemeente Amsterdam stelt inmiddels voor bepaalde functies een MBO 4-opleiding verplicht.

Inmiddels hebben wij samen met het veld een inventarisatie gemaakt van de competenties die een dergelijke MBO 4-handhaver moet hebben. Deze zijn verwerkt in een curriculum waarbij zij middels het principe van werkend leren en lerend werken opgeleid worden. Deze opleiding wordt geaccrediteerd door het NLQF waarmee het MBO 4-niveau gegarandeerd wordt.

De SEGMENT BoAcademie neemt u samen met Factor Veiligheid  in deze workshop mee in de ontwikkeling van de nieuwe, NLQF gecertificeerde, MBO4 opleiding voor Handhavers waarin onder andere de thema’s vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling, -effectiviteit en gedragsbeïnvloeding centraal staan. 

Marcel Zethoven | Programmamanager, SEGMENT BoAcademie
Michiel Jansen | Factor Veiligheid

 

1.6 - Inzet van BOA’s in relatie tot de geweldsmiddelen - Discussiesessie
“Je moet zorgen dat BOA’s niet in een situatie komen waarin ze geweldsmiddelen nodig zouden kunnen hebben”

De vraag om BOA’s in te zetten is groeiende. Het gaat dan om de vraag om meer zichtbaar toezicht op straat, oftewel blauw op straat maar ook om de uitvoering van wettelijke taken zoals toezicht en handhaving van de drank- en horecawetgeving en de gemeentelijke verordeningen. Niet in de laatste plaats zien we, de nog steeds in beweging zijnde, terugtrekking van de politie uit de publieke ruimte en het afkaderen van taken die de politie voorheen uitvoerde.
Een positieve ontwikkeling is de groeiende integrale aanpak van criminaliteits- en veiligheidsproblematiek. Meer dan ooit zoeken partners de samenwerking en bundelen elkaars krachten en bevoegdheden.
 
Bovenstaande roept vraagstukken op die soms lastig in te vullen zijn. Waar liggen de grenzen voor de inzet, voor de BOA zelf maar ook bij de werkgever? Wat doen we wel, wat niet en/of waar en wanneer niet? Vraagstukken die op het vlak van taakstelling nog redelijk te beantwoorden zijn, maar als het gaat om veiligheid van de BOA een stuk complexer worden. 
 
Tijdens deze sessie gaan we met elkaar in discussie over onder meer:
 • Maakt u als werkgever een risicoanalyse bij de inzet van BOA’s?
 • Voor welke taken, waar en wanneer zet u de BOA in? Heeft de uitrusting met geweldmiddelen invloed op deze inzet?
 • Is of valt er met het niet uitrusten van BOA’s met geweldsmiddelen een gat in de uitvoering van taken tussen de politietaak en de gemeentelijke taak?
 • Heeft het standpunt van de politie omtrent de bewapening van BOA’s gevolgen voor de uitvoering van gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken? 
Jan Otter | Afdeling Toezicht, Beleidsuitvoering Toezicht & Handhaving en faunabeheer, Gemeente Ede 

 


Workshopronde 2

 
2.1 - Doorverwijzen naar HALT
BOA’s die hiervoor bevoegd zijn, kunnen jongeren aanhouden en via de politie verwijzen naar Halt. Hoor de ervaringen die hiermee opgedaan worden in de praktijk. 
 
René Pillen | Relatiemanager, HALT 
 
 
2.2 - BOA hét visitekaartje in alle domeinen
Heeft u hart voor de samenleving en houdt u van aanpakken? Tijdens onze workshop geeft u vanuit uw eigen beroepspraktijkervaringen, adviezen waarmee scholen hun opleidingen kunnen versterken en waar het bedrijfsleven baat bij heeft. In deze exclusieve rol kunt u invloed hebben op het middelbaar beroepsonderwijs. Die rolinvulling vraagt om actuele en brede kennis van het beroep boa.

Wat gaan we doen? We verkennen welke competenties boa’s nodig hebben nu en in de toekomst. Om een goed beeld van een functie te vormen is het belangrijk om ook de competenties die betrekking hebben op vaardigheden en attituden te benoemen. Tijdens de workshop staat de volgende vraag centraal: 

‘Wat moet de BOA kennen en kunnen die vanaf het jaar 2025 en daarna de opleiding verlaat? En wat betekent dit voor de inhoud van het beroep?’

Uw mening telt en nemen we uw input mee naar de herijking van het basiscompetentieprofiel boa.

Graag nodigen wij u uit om samen met het onderwijs en bedrijfsleven de dialoog te voeren over de toekomst van het mooie beroep boa. U bent van harte welkom!

 
Jack Grummer | Sr. Adviseur Praktijkleren marktsegment orde & veiligheid
Hedy Segond von Banchet | Secretaris sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid
Beiden zijn werkzaam bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven [SBB] 

 
 
2.3 - Wijkboa en wijkagent; samenwerken in de wijk - Discussiesessie
Het begrip ‘wijkboa’ is in opkomst. Deze BOA’s werken vanuit een integrale benadering: niet alleen maar schrijven, maar samen met burgers en partners in gesprek gaan, zaken agenderen en samen aanpakken. 
 
Tijdens deze sessie gaan we in discussie over thema’s als: 
 • Werken vanuit taakaccenten versus werken als generalist;
 • Samenwerking tussen wijkagent en wijkboa;
 • Van repressief naar preventie.
 
2.4 -  De BOA als slachtoffer
Belang van opmaak van (correct) proces-verbaal van bevindingen

In Nederland heeft 34% van de boa’s iedere maand met fysiek geweld te maken. En 83% maakt elke maand verbaal geweld mee. (bron: onderzoek ACP 2018)
Dat zijn schrikbarende cijfers. Uit deze cijfers blijkt dat bijna elke boa in de rol van slachtoffer terecht komt. Hoe gaat hij daarmee om. 
Zeg je dan: Het hoort er nou eenmaal bij? 

Behalve de mentale steun waar de boa recht op heeft, zit er ook een formeel / juridische kant aan. Dat is het onderwerp van deze workshop. 
Het opmaken van een pv van bevindingen is in veel gevallen erg verstandig. Het versterkt de situatie van de boa in hoge mate, zeker als er nog een claim volgt.  

In deze workshop gaan we bediscussiëren waarom een pv van bevindingen van belang is.  En met name welke punten in dat pv extra aandacht behoeven. 

Henk van Hoevelaken | Voormalig inspecteur van politie, auteur Sdu VIND Handhaving

 


Workshopronde 3

 
3.1 - Samenwerking Politie – BOA - Discussiesessie
De politie heeft eind 2018 de notitie ‘Niet naast elkaar, maar met elkaar’ geopenbaard. In dit document beschrijft de politie haar visie op de samenwerking met de BOA’s. De politie ziet de BOA als belangrijke partner in het veiligheidsdomein. De politie wil daadwerkelijke samenwerking, meer informatie samen delen en BOA’s moeten erop kunnen vertrouwen dat zij hulp krijgen van de politie als geweld nodig is om hun taak uit te kunnen voeren. De uitdaging om de visie ‘BOA en politie, niet naast elkaar maar met elkaar’ verder vorm te geven, ligt lokaal. Gemeenten en de lokale politiechef moeten met elkaar in gesprek over het optimaliseren van de samenwerking. 
 
Jos Speetjens | Adviseur Korpscheftaken, Politie 
 
 
3.2 - BOA’s in de media/gebruik van sociale media
BOA’s zijn de laatste tijd veelvuldig in de media. Hoe kan de media ingezet worden om het beeld rondom de BOA positief te framen? En welke rol hebben BOA’s zelf daarin. Hoe stellen ze zich dan op? Maar ook: bij gebruik van social media? Wat zet je daar op? Hoe gebruik je dat in je eigen voordeel? Wat zijn de do’s dont’s?
 
 
3.3 - Blurring
Door lokale invulling van handhaving van de DHW ontstaan er tussen en binnen gemeenten grote verschillen. Blurring - alcoholverkoop in detailhandel zonder vergunning - is hier zo’n voorbeeld van. Blurring mag niet volgens wet, maar wordt gedoogd door gemeenten. Dit zorgt voor onduidelijkheid en een lastige positie bij veel BOA's en bemoeilijkt de handhaving. 
 
 
3.4 - Bodycams
De bodycam lijkt van buiten een eenvoudig apparaat, maar iedereen die zich erin verdiept komt er al snel achter dat er allerlei haken en ogen aan vast zitten. Tijdens bespreekt Sander Flight met u de meest prangende vragen die zich voordoen bij het inzetten van een bodycam bij toezicht en handhaving, zoals:
 
 • Werken bodycams de-escalerend en zo ja, op wie? 
 • Worden beelden gebruikt voor opsporing en klachtafhandeling en wat levert dat op?
 • Wat is er nodig ‘achter de schermen’ om bodycams tot een succes te maken? 
 • Welke grondslagen zijn er voor bodycams? 
 • Hoe zit het met de AVG, verwerking van persoonsgegevens en politiegegevens? 
 • Mag u beelden gebruiken voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en/of voor intern disciplinair onderzoek naar de eigen werknemers?
 
Sander Flight | Zelfstandig onderzoeker en adviseur met twintig jaar ervaring op het gebied van cameratoezicht en bodycams bij gemeenten, politie en OV-bedrijven.