Het BOA Event 2019

2, 3 & 4 oktober 2019

Workshops dag 1 - Domein I

Hieronder treft u meer informatie over de workshops. De komende periode zullen we meer workshops toevoegen.

Workshopronde 1

 

1.1 - Het delen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke informatie in de keten
Hoe borgen we het werkvloerproces van de toezichthouder en boa zodanig dat bestuurlijke (AVG)  en strafrechtelijke (Wpg) gegevens correct worden opgeborgen en ontsloten?
Denk daarbij o.a. aan:
 • Waar moet ik als toezichthouder/boa rekening mee houden?
 • Hoe geef ik juiste invulling aan de twee petten problematiek?
 • Hoe zorg ik er voor dat de werkgever als verzamel verantwoordelijke binnen de kaders van de wet blijf?
 • Wat zijn de gevolgen voor het delen van data als dit niet zorgvuldig gedaan wordt?
 
Aart van er Sluijs | Directeur, NatuurNetwerk b.v. 
Gijs van Aardenne | Natuurlijk! Marketing en Communicatie 
 
 
1.2 - C2000 - de uitdaging in samenwerking tussen boa en politie via de portofoon! - VOL
Centralisten van de meldkamer politie nemen ons mee in de uitdagingen, binnen het samenwerken via de C2000 meldkamer. Naast de politie groepen zijn deze centralisten ook verantwoordelijk voor de gelieerde boa groepen en dat vergt veel van de boa en politie centralisten. Reguliere werkzaamheden, incidenten en evenementen geven veel mogelijkheden in de samenwerking, maar hoe doen we dat via de gespreksgroepen. Wat mag wel en wat mag niet? Kennen we elkaars wereld? 

Tijdens de workshop bespreken we enkele veelgemaakte dilemma’s en voorbeelden. We kijken naar de landelijke richtlijnen en hoe gaan we ermee om. We willen niet een voorbeeld geven van hoe het moet. Maar door een kijkje te geven in de ‘keuken’ van de meldkamer en de ervaringen van de mensen achter de knoppen willen we meer begrip voor elkaars leefwereld krijgen. 

De workshopleiders hebben allen veel ervaring in de samenwerking met boa’s en willen zich verdiepen in elkaars vak zodat de samenwerking elke dag groeit. Tijdens de workshop en op de beursvloer staan ze open voor een goed gesprek en ervaringen. 

Alice van den Bos | Centralist meldkamer politie, contactpersoon boa midden-Nederland
Ralph Horst | Centralist meldkamer politie , trainer PortoGewoon
Anton Bos | Uitvoerend projectleider Jeugdboa en Boatrainer.nl 

1.3 - Ondermijning - VOL
Gemeenten ondervinden steeds meer last van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, illegale prostitutie, witwassen en milieucriminaliteit. Deze criminele activiteiten staan bekend als 'ondermijning'.

 • Wat is de rol van de politie, de gemeente, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst en hoe werk je samen met de politie en andere ketenpartners?
 • Wat kan ondermijning allemaal inhouden? 
 • Hoe kun je ondermijnende activiteiten herkennen?
 • Welke risicogebieden kun je onderscheiden?
 • Welke actie kun je als BOA nemen wanneer je ondermijning signaleert?
Frans Pauli | Docent, SPV 
 
 
1.4 - Digitaal Opkopersregister (DOR); instrument om anders te leren kijken als BOA
Opkopers hebben een registratieplicht die staat omschreven in artikel 437 WvSr. Op basis van art. 437Sr zijn opkopers wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister bij te houden. BOA’s kunnen in samenwerking met de politie hierop toezien. Zowel straf- als bestuursrecht komt om de hoek kijken. In de workshop wordt uitleg gegeven over het DOR en de rol van de BOA daarin: BOA ‘s leren met andere ogen te kijken.
 
Joeri Vig | Adviseur, CCV 
Frank van Schaik | BOA, Gemeente Amsterdam 
 
1.5 - MBO4-opleiding voor Handhavers
De ontwikkelingen binnen de domeinen Toezicht en Handhaving binnen veel Nederlandse gemeenten volgen elkaar in rap tempo op. De complexiteit van veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken neemt toe, de roep om professionele(re) handhavers in de wijk wordt steeds luider. Er is een duidelijke behoefte aan handhavers  met andere en nieuwe competenties, die kunnen netwerken, oog hebben voor de diverse onderliggende oorzaken van problemen, kunnen samen samenwerken en coachen.

Dit vraagt om een nieuwe opleiding om ook handhavers op MBO4-niveau binnen de gemeentelijke handhaving werkzaam te hebben.

Zo blijkt dat gemeenten het interessant vinden om hun wijkboa, senioren in de uitvoering of coördinatoren naar dit niveau te brengen. De gemeente Amsterdam stelt inmiddels voor bepaalde functies een MBO 4-opleiding verplicht.

Inmiddels hebben wij samen met het veld een inventarisatie gemaakt van de competenties die een dergelijke MBO 4-handhaver moet hebben. Deze zijn verwerkt in een curriculum waarbij zij middels het principe van werkend leren en lerend werken opgeleid worden. Deze opleiding wordt geaccrediteerd door het NLQF waarmee het MBO 4-niveau gegarandeerd wordt.

De SEGMENT BoAcademie neemt u samen met Factor Veiligheid  in deze workshop mee in de ontwikkeling van de nieuwe, NLQF gecertificeerde, MBO4 opleiding voor Handhavers waarin onder andere de thema’s vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling, -effectiviteit en gedragsbeïnvloeding centraal staan. 

Marcel Zethoven | Programmamanager, SEGMENT BoAcademie
Michiel Jansen | Factor Veiligheid

 

1.6 - Inzet van BOA’s in relatie tot de geweldsmiddelen - Discussiesessie
“Je moet zorgen dat BOA’s niet in een situatie komen waarin ze geweldsmiddelen nodig zouden kunnen hebben”

De vraag om BOA’s in te zetten is groeiende. Het gaat dan om de vraag om meer zichtbaar toezicht op straat, oftewel blauw op straat maar ook om de uitvoering van wettelijke taken zoals toezicht en handhaving van de drank- en horecawetgeving en de gemeentelijke verordeningen. Niet in de laatste plaats zien we, de nog steeds in beweging zijnde, terugtrekking van de politie uit de publieke ruimte en het afkaderen van taken die de politie voorheen uitvoerde.
Een positieve ontwikkeling is de groeiende integrale aanpak van criminaliteits- en veiligheidsproblematiek. Meer dan ooit zoeken partners de samenwerking en bundelen elkaars krachten en bevoegdheden.
 
Bovenstaande roept vraagstukken op die soms lastig in te vullen zijn. Waar liggen de grenzen voor de inzet, voor de BOA zelf maar ook bij de werkgever? Wat doen we wel, wat niet en/of waar en wanneer niet? Vraagstukken die op het vlak van taakstelling nog redelijk te beantwoorden zijn, maar als het gaat om veiligheid van de BOA een stuk complexer worden. 
 
Tijdens deze sessie gaan we met elkaar in discussie over onder meer:
 • Maakt u als werkgever een risicoanalyse bij de inzet van BOA’s?
 • Voor welke taken, waar en wanneer zet u de BOA in? Heeft de uitrusting met geweldmiddelen invloed op deze inzet?
 • Is of valt er met het niet uitrusten van BOA’s met geweldsmiddelen een gat in de uitvoering van taken tussen de politietaak en de gemeentelijke taak?
 • Heeft het standpunt van de politie omtrent de bewapening van BOA’s gevolgen voor de uitvoering van gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken? 
Jan Otter | Afdeling Toezicht, Beleidsuitvoering Toezicht & Handhaving en faunabeheer, Gemeente Ede 

 


Workshopronde 2

 
2.1 - Doorverwijzen naar HALT
BOA’s die hiervoor bevoegd zijn, kunnen jongeren aanhouden en via de politie verwijzen naar Halt. Hoor de ervaringen die hiermee opgedaan worden in de praktijk. 
 
René Pillen | Relatiemanager, HALT 
 
 
2.2 - BOA hét visitekaartje in alle domeinen
Heeft u hart voor de samenleving en houdt u van aanpakken? Tijdens onze workshop geeft u vanuit uw eigen beroepspraktijkervaringen, adviezen waarmee scholen hun opleidingen kunnen versterken en waar het bedrijfsleven baat bij heeft. In deze exclusieve rol kunt u invloed hebben op het middelbaar beroepsonderwijs. Die rolinvulling vraagt om actuele en brede kennis van het beroep boa.

Wat gaan we doen? We verkennen welke competenties boa’s nodig hebben nu en in de toekomst. Om een goed beeld van een functie te vormen is het belangrijk om ook de competenties die betrekking hebben op vaardigheden en attituden te benoemen. Tijdens de workshop staat de volgende vraag centraal: 

‘Wat moet de BOA kennen en kunnen die vanaf het jaar 2025 en daarna de opleiding verlaat? En wat betekent dit voor de inhoud van het beroep?’

Uw mening telt en nemen we uw input mee naar de herijking van het basiscompetentieprofiel boa.

Graag nodigen wij u uit om samen met het onderwijs en bedrijfsleven de dialoog te voeren over de toekomst van het mooie beroep boa. U bent van harte welkom!

 
Jack Grummer | Sr. Adviseur Praktijkleren marktsegment orde & veiligheid
Hedy Segond von Banchet | Secretaris sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid
Beiden zijn werkzaam bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven [SBB] 

 
 
2.3 - Samenwerking Politie – BOA - Discussiesessie
De politie heeft eind 2018 de notitie ‘Niet naast elkaar, maar met elkaar’ geopenbaard. In dit document beschrijft de politie haar visie op de samenwerking met de BOA’s. Vervolgens is hier ook een uitvoeringsagenda aan verbonden. De politie ziet de BOA als belangrijke partner in het veiligheidsdomein. De politie wil daadwerkelijke samenwerking, meer informatie samen delen en BOA’s moeten erop kunnen vertrouwen dat zij hulp krijgen van de politie als dat nodig is.  De uitdaging om de visie ‘BOA en politie, niet naast elkaar maar met elkaar’ verder vorm te geven, ligt lokaal. Gemeenten en de lokale politiechef/wijkagent moeten met elkaar in gesprek over het optimaliseren van de samenwerking. Tijdens deze sessie gaan wij daarover in gesprek!
 
Jos Speetjens | Adviseur BOA/Korpscheftaken, Politie
Joost-Jelmer Kasper | Secretaris Landelijk Platform Professie Wijkagenten, Wijkagent (senior GGP), Politie
Wilco Berenschot | Landelijk operationeel expert, Wijkagent (senior GGP), Politie
 
 
2.4 -  De BOA als slachtoffer
Belang van opmaak van (correct) proces-verbaal van bevindingen

In Nederland heeft 34% van de boa’s iedere maand met fysiek geweld te maken. En 83% maakt elke maand verbaal geweld mee. (bron: onderzoek ACP 2018)
Dat zijn schrikbarende cijfers. Uit deze cijfers blijkt dat bijna elke boa in de rol van slachtoffer terecht komt. Hoe gaat hij daarmee om. 
Zeg je dan: Het hoort er nou eenmaal bij? 

Behalve de mentale steun waar de boa recht op heeft, zit er ook een formeel / juridische kant aan. Dat is het onderwerp van deze workshop. 
Het opmaken van een pv van bevindingen is in veel gevallen erg verstandig. Het versterkt de situatie van de boa in hoge mate, zeker als er nog een claim volgt.  

In deze workshop gaan we bediscussiëren waarom een pv van bevindingen van belang is.  En met name welke punten in dat pv extra aandacht behoeven. 

Henk van Hoevelaken | Voormalig inspecteur van politie, auteur Sdu VIND Handhaving

 

2.5 - Afwijkend crimineel gedrag herkennen; hoe doe je dat? 
‘Oh, dat doe ik al automatisch en ik heb daar talent voor’. Dat is vaak de reactie die wij horen aan het begin van de training, maar na de training zeggen ze: Jullie hebben mij nieuwe inzichten aangeleerd om vanuit de waarschuwingsindicatoren (criminaliteit, terrorisme, ondermijning etc.) de juiste interventies uit te kunnen voeren. De methodiek van proactief handhaven is gebaseerd op kennis en vaardigheden, een echte aanvulling waar wij in onze dagelijkse praktijk zeker iets aan hebben.
 
‘Proactief Handhaven & Predictive Profiling’ is geschikt voor iedere boa, handhaver en toezichthouder die contact heeft met mensen. De workshop geeft inzicht in Predictive Profiling en Proactief Handhaven. Vragen die worden beantwoord zijn: Hoe kun je proactieve handhaving in de dagelijkse praktijk gebruiken? Waar moet je op letten om crimineel gedrag/ondermijning te herkennen? Hoe kun je de informatiepositie van boa’s en de politie vergroten? 
 
De workshop Proactief Handhaven en Predictive Profiling is voor alle boa's uit de verschillende domeinen en biedt een interessante verbreding en verdieping op de dagelijkse werkzaamheden. 
 
Ben je geïnteresseerd in een lekker praktische training proactief handhaven? De BOA Academie (via vakbond BOA ACP) en haar official partner SoSecure biedt deze training aan met korting. Wil je eerst meer weten over de methode? Kom dan naar deze workshop op 2-3-4 oktober en schrijf je in.
 
Tijdens de workshop die vakbond BOA ACP in samenwerking met SOSECURE aanbiedt, geeft Leen van der Plas een kijkje in deze bijzondere methodiek en gaat graag met deelnemers in discussie over profiling. 
 
Leen van der Plas | SOSECURE in samenwerking met BOA ACP
 
 

2.6 - Digitaal Opkopersregister (DOR); instrument om anders te leren kijken als BOA
Opkopers hebben een registratieplicht die staat omschreven in artikel 437 WvSr. Op basis van art. 437Sr zijn opkopers wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister bij te houden. BOA’s kunnen in samenwerking met de politie hierop toezien. Zowel straf- als bestuursrecht komt om de hoek kijken. In de workshop wordt uitleg gegeven over het DOR en de rol van de BOA daarin: BOA ‘s leren met andere ogen te kijken.

Joeri Vig | Adviseur, CCV
Frank van Schaik | BOA, Gemeente Amsterdam

 


Workshopronde 3

 
3.1 - Samenwerking Politie – BOA - Discussiesessie
De politie heeft eind 2018 de notitie ‘Niet naast elkaar, maar met elkaar’ geopenbaard. In dit document beschrijft de politie haar visie op de samenwerking met de BOA’s. Vervolgens is hier ook een uitvoeringsagenda aan verbonden. De politie ziet de BOA als belangrijke partner in het veiligheidsdomein. De politie wil daadwerkelijke samenwerking, meer informatie samen delen en BOA’s moeten erop kunnen vertrouwen dat zij hulp krijgen van de politie als dat nodig is.  De uitdaging om de visie ‘BOA en politie, niet naast elkaar maar met elkaar’ verder vorm te geven, ligt lokaal. Gemeenten en de lokale politiechef/wijkagent moeten met elkaar in gesprek over het optimaliseren van de samenwerking. Tijdens deze sessie gaan wij daarover in gesprek!

Jos Speetjens | Adviseur BOA/Korpscheftaken, Politie
Joost-Jelmer Kasper | Secretaris Landelijk Platform Professie Wijkagenten, Wijkagent (senior GGP), Politie
Wilco Berenschot | Landelijk operationeel expert, Wijkagent (senior GGP), Politie

 
 
 
3.2 - BOA hét visitekaartje in alle domeinen
Waarom je deze workshop niet mag missen

Heb je hart voor de samenleving en hou je van aanpakken? In onze workshop geef je vanuit je eigen beroepspraktijkervaringen adviezen waarmee scholen hun opleidingen kunnen versterken en waar het bedrijfsleven baat bij heeft. In deze exclusieve rol kunt je invloed hebben op het middelbaar beroepsonderwijs. Die rolinvulling vraagt om actuele en brede kennis van het beroep boa.

Wat gaan we doen? We verkennen welke competenties boa’s nodig hebben nu en in de toekomst. Om een goed beeld van een functie te vormen is het belangrijk om ook de competenties die betrekking hebben op vaardigheden en attituden te benoemen. In de workshop staat de volgende vraag centraal: 

‘Wat moet de BOA kennen en kunnen die vanaf het jaar 2025 en daarna de opleiding verlaat?
En wat betekent dit voor de inhoud van het beroep?’

Uw mening telt en nemen we uw input mee naar de herijking van het basiscompetentieprofiel boa.

Graag nodigen wij u uit om samen met het onderwijs en bedrijfsleven de dialoog te voeren over de toekomst van het mooie beroep boa.

U bent van harte welkom!

 
Jack Grummer | Sr. Adviseur Praktijkleren marktsegment orde & veiligheid
Hedy Segond von Banchet | Secretaris sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid
Beiden zijn werkzaam bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven [SBB] 

 
 
3.3 - Blurring
Door lokale invulling van handhaving van de DHW ontstaan er tussen en binnen gemeenten grote verschillen. Blurring - alcoholverkoop in detailhandel zonder vergunning - is hier zo’n voorbeeld van. Blurring mag niet volgens wet, maar wordt gedoogd door gemeenten. Dit zorgt voor onduidelijkheid en een lastige positie bij veel BOA's en bemoeilijkt de handhaving. 
 
Roxanne Sabbé | Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawetinspecteurs NVDI
 
 
3.4 - Bodycams
De bodycam lijkt van buiten een eenvoudig apparaat, maar iedereen die zich erin verdiept komt er al snel achter dat er allerlei haken en ogen aan vast zitten. Tijdens bespreekt Sander Flight met u de meest prangende vragen die zich voordoen bij het inzetten van een bodycam bij toezicht en handhaving, zoals:
 
 • Werken bodycams de-escalerend en zo ja, op wie? 
 • Worden beelden gebruikt voor opsporing en klachtafhandeling en wat levert dat op?
 • Wat is er nodig ‘achter de schermen’ om bodycams tot een succes te maken? 
 • Welke grondslagen zijn er voor bodycams? 
 • Hoe zit het met de AVG, verwerking van persoonsgegevens en politiegegevens? 
 • Mag u beelden gebruiken voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en/of voor intern disciplinair onderzoek naar de eigen werknemers?
 
Sander Flight | Zelfstandig onderzoeker en adviseur met twintig jaar ervaring op het gebied van cameratoezicht en bodycams bij gemeenten, politie en OV-bedrijven.

 

3.5 - De BOA als slachtoffer - VOL
Belang van opmaak van (correct) proces-verbaal van bevindingen
 
In Nederland heeft 34% van de boa’s iedere maand met fysiek geweld te maken. En 83% maakt elke maand verbaal geweld mee. (bron: onderzoek ACP 2018)
Dat zijn schrikbarende cijfers. Uit deze cijfers blijkt dat bijna elke boa in de rol van slachtoffer terecht komt. Hoe gaat hij daarmee om. 
Zeg je dan: Het hoort er nou eenmaal bij? 
 
Behalve de mentale steun waar de boa recht op heeft, zit er ook een formeel / juridische kant aan. Dat is het onderwerp van deze workshop. 
Het opmaken van een pv van bevindingen is in veel gevallen erg verstandig. Het versterkt de situatie van de boa in hoge mate, zeker als er nog een claim volgt.  
 
Tijdens deze workshop gaan we bediscussiëren waarom een pv van bevindingen van belang is.  En met name welke punten in dat pv extra aandacht behoeven. 
 
Henk van Hoevelaken | Voormalig inspecteur van politie, auteur SDU VIND Handhaving
 
 
3.6 - Doorverwijzen naar HALT
BOA’s die hiervoor bevoegd zijn, kunnen jongeren aanhouden en via de politie verwijzen naar Halt. Hoor de ervaringen die hiermee opgedaan worden in de praktijk. 
 
René Pillen | Relatiemanager, HALT